Skip links

Фер регрутирање

Принципите на нашата компанија

Nie sme posveteni na fer i etički praktiki za regrutiranje i smestuvanje.

Se odnesuvame odgovorno, bidejḱi našeto moto e „Samo onie koi se svesni za svojata odgovornost možat da se odnesuvaat odgovorno“ i svesni sme deka našite misli i postapki imaat vlijanie vrz našiot medicinski personal, našite klienti i našata kompanija.

Pridavame golemo značenje na doverbata, bidejḱi sekoj što raboti so nas može da bide siguren vo našata lojalnost i doverlivost. Nie gi tretirame našite klienti i partneri kako što bi sakale da se odnesuvaat kon nas, bez razlika dali se raboti za delovni luǵe ili nekvalifikuvani rabotnici.

Aktivno komunicirame so našite kandidati i partneri za da obezbedime dobra i održliva sorabotka.

Gi poddržuvame i gi pridružuvame našite kandidati vo aktivnostite, gi smestuvame, obezbeduvame bezbednost i gi rešavame nivnite potrebi.

Nie sme ubedeni vo učenjeto vo živo i zatoa sme sposobni da sprovedeme fer i etički opravdani praktiki za regrutiranje i smestuvanje.

Da se ​​odnesuvame so počit kon našite klienti i partneri e mnogu važno za nas – ova e osnovata za našiot uspeh!

Nie se stremime kon našite kandidati i partneri da se odnesuvame pravedno i humano, poradi što posvetuvame vnimanie na promenite i go prilagoduvame našeto odnesuvanje i procesi na ovie promeni.

Iskrenosta e osnovata na doverbata. Našite kandidati od nas možat da očekuvaat iskrenost i vistinitost, a nie tokmu toa go sakame.

Posvetenost na Kodeksot na odnesuvanje na SZO za meǵunarodno regrutiranje zdravstveni rabotnici

Nie sme posveteni na toa

nie organizirame meǵunarodno regrutiranje na način koj e fer, transparenten i održliv i so koj se izbegnuvaat negativnite efekti vrz zdravstvenite sistemi na zemjite vo razvoj i se štitat pravata na migrantite.

nie ne go ograničuvame pravoto na profesionalcite na meǵunarodna mobilnost. Nie go kompenzirame nedostigot i se stremime kon održlivo snabduvanje so zdravstveni rabotnici.

Principot na posvetenost kon rabotodavačot plaḱa

Posveteni sme na pokrivanje na site trošoci za regrutiranje, jazična obuka, transfer i adaptacija. Ova isto taka važi i za možni dopolnitelni dogovori i/ili aranžmani.

Kurs za meǵunarodni medicinski sestri od prviot kontakt vo zemjata na poteklo do profesionalnata licenca vo Germanija

Повеќе информации можете да најдете во информативната брошура.